WORLD-WIDE HANDS Tuesday Aft Session March 27, 2018
Scores after 11 rounds  Average:   84.0      Section  A
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  7   64.44  108.26   1    1.50     Sumi R Shah - Shobhi Shah
 14   63.29  106.32   2    1.13     Paresh A Shah - Raksha P Shah
  2   59.98  100.77   3    0.84     Warren Stanley - Vina Virjee
  1   59.54  100.03   4    0.60     Manisha Gidoomal - Salina Hira
  8   52.46   88.14   5    0.34     Trupti Haria - Sarita N Shah
  5   52.08   87.49   6    0.28     Paru Bhayani - Usha V Shah
  9   51.80   87.02   7    0.24     Hansa SK Haria - Dr. Sobhag K. Haria
  4   51.17   85.97                 Andrew Greogry - Jan Greogry
 10   50.52   84.87                 Bina M Shah - Bipin Shah
 18   49.90   83.83                 Samina S. Esmail - Farida Nanji
  3   47.97   80.59                 Meena J Shah - Nisha N Shah
 11   45.30   76.11                 Divya Shah - Renuka P Shah
 13   44.51   74.77                 Dinu Shah - Koki Shah
 15   44.30   74.43                 Aruna CV Shah - C   V Shah
 17   42.10   70.73                 Meena Kanani - Kiran G Shah
  6   38.09   63.99                 Rupal N Shah - Samira Soni
 16   34.98   58.77                 Parviz Thanawalla - Mahmudah Deen